Intelligentie-onderzoek

 

Soms zijn er vragen over de capaciteiten van een kind of jongere. Een intelligentieonderzoek kan dan zinvol zijn. Een IQ-test brengt de intelligentie in kaart. De resultaten van zo’n onderzoek geven inzicht in de onderwijsbehoeften van een kind. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het totale IQ (intelligentiequotiënt), maar ook naar de verschillende aspecten van intelligentie. Waar zitten sterke kanten, wat zijn zwakkere kanten? Hoe is de balans hiertussen? Ook kijken we naar hoe een kind de taken aanpakt. Hoe maakt het kind contact? Is het zelfverzekerd of faalangstig? Gaat het uitdagingen aan of haakt het af als het moeilijk wordt?

We bespreken de reden van aanmelding voor intelligentieonderzoek altijd vooraf, zodat we samen kunnen kijken welk onderzoek het beste aansluit op de vraag. We werken met de nieuwste intelligentietesten, de WISC-V en de IDS-2. Beide testen sluiten aan op het CHC-model, de theorie die op dit moment het meest gebruikt wordt om intelligentie te beschrijven. Deze theorie gaat uit van een overkoepelende g-factor (het totaal IQ), waar verschillende brede cognitieve factoren onder liggen. Deze factoren worden door de WISC-V en de IDS-2 in verschillende subtests gemeten. Op basis daarvan wordt dan de totale intelligentie berekend. Enkele voorbeelden van deze factoren zijn fluïde intelligentie (abstract denken), geheugen, verwerkingssnelheid, verbaal begrip en ruimtelijk-visuele vermogens.

Wij bieden verschillende opties aan binnen ons intelligentieonderzoek. Bij alle pakketten wordt een IQ berekend aan de hand van de onderliggende factoren. De hoeveel subtesten verschilt voor pakket S (het minimum benodigde aantal subtesten voor een betrouwbaar IQ), en pakket M/L (afname van alle subtesten). Verder kan er nog gekozen worden voor een telefonisch of persoonlijk voorgesprek, of een telefonisch of persoonlijk nagesprek.

  • pakket S: basisafname IQ-test, telefonisch voor- en nagesprek met ouder, verslag met testresultaten en observaties van onderzoek. Dit pakket is geschikt als er een IQ-meting nodig is voor bijvoorbeeld toelating tot een plusklas en er geen bijzonderheden zijn of verwacht worden. Kosten: € 425,- (vrij van btw).
  • pakket M: afname volledige IQ-test, 1 telefonisch gesprek en 1 mondeling gesprek (u kiest of u liever het voor- of het nagesprek persoonlijk wil, het andere gesprek doen we dan telefonisch), verslag met testresultaten en observaties van onderzoek. Kosten: € 625,- (vrij van btw).
  • pakket L: afname volledige IQ-test, zowel persoonlijk voorgesprek als nagesprek, verslag met testresultaten en observaties van onderzoek, indien gewenst telefonisch gesprek school. Kosten: € 715,- (vrij van btw).
  • Een persoonlijk gesprek met school kan altijd extra worden afgesproken. Kosten zijn afhankelijk van de locatie (reistijd en reiskosten) en de duur, reken op € 90,-  tot € 150,- (all in).

Bij alle pakketten vullen de ouders/verzorgers voor afname van de IQ-test een vragenlijst in over (de ontwikkeling van) hun kind en de aanleiding voor het onderzoek. Verder kunnen we ook vragen om informatie van school te verzamelen, zoals een vragenlijst voor de leerkracht, een kopie van recente rapporten en/of citoresultaten. Wil je de leerkracht er liever (nog) niet bij betrekken dan hoeft dat natuurlijk niet.

We bespreken vooraf welk pakket en welke IQ-test (WISC-V of IDS-2) het beste gebruikt kan worden om tot een betrouwbaar resultaat te komen.

Overigens zegt een intelligentieonderzoek niet alles over hoe een kind het doet op school. Een kind is meer dan alleen zijn of haar IQ. Of een kind het bijvoorbeeld in een plusklas of klas voor hoogbegaafde kinderen goed doet, hangt van meerdere kindfactoren af, waaronder motivatie, executieve vaardigheden, mindset, sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid en (faal)angsten. Deze factoren kunnen ook door ons worden onderzocht. En natuurlijk heeft ook (de ‘fit’ met) school en de leerkracht invloed op het functioneren van een kind. Klik hier voor ons werkmodel rond (hoog)begaafdheid: model hoogbegaafdheid


Veelgestelde vragen over intelligentieonderzoek:

Is de uitslag wel betrouwbaar?

Ja, een goede IQ-test (die op een goede manier is afgenomen) geeft in principe een betrouwbaar IQ. Het totaal IQ is een getal, dat suggereert exact te zijn, maar een prestatie kan altijd een paar punten verschillen, afhankelijk van het moment van afname. Bovendien is geen enkele test 100% betrouwbaar. Daarom geven we naast het totaal IQ ook een range weer, waarbinnen het IQ met 95% zekerheid valt.

Verder zijn er enkele aandachtspunten bij het kiezen, afnemen en interpreteren van een test:

  • Intelligentie bestaat uit erfelijke factoren, maar een aantal aspecten van intelligentie worden ook beïnvloed door omgevingsfactoren. IQ ontwikkelt zich. Meet je de intelligentie na bijvoorbeeld twee jaar opnieuw, dan kan daar een andere score uitkomen. Meestal wijkt deze overigens niet veel af van de eerdere afname (en zal deze in dezelfde 95%’s range vallen), dus helemaal onstabiel is IQ niet. Naarmate de test op jongere leeftijd wordt afgenomen, is de uitslag wel minder betrouwbaar, omdat jongere kinderen zich nog veel ontwikkelen én dat in ‘sprongetjes’ doen.
  • Verschillende intelligentietesten meten deels ook verschillende aspecten van intelligentie, waardoor een kind op de ene test anders kan scoren dan op een andere test.
  • De onderzoeksprestaties kunnen ook worden beïnvloed door bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen (denk aan een kind met ADHD), faalangst, zenuwen, neiging tot onderpresteren, ‘geen zin’ hebben in het onderzoek. Een goede onderzoeker probeert deze invloed zo klein mogelijk te laten zijn. Bijvoorbeeld door pauzes te nemen als een kind dat nodig heeft, een gunstig tijdstip van afname te kiezen en te wachten met testen tot een kind meer op zijn of haar gemak is.
  • Kinderen die veel worden gestimuleerd in hun cognitieve ontwikkeling (denk aan museumbezoek, (voor)lezen, veel praten over allerlei zaken in het gezin) hebben al snel een voorsprong op kinderen van wie de ouders dit minder of niet doen. Terwijl een niet-gestimuleerd kind wél dezelfde aanleg kan hebben.
  • Niet alle intelligentietesten zijn voor alle kinderen geschikt. Bijvoorbeeld voor kinderen die de Nederlandse taal minder goed spreken, gebruiken we liever minder ‘talige’ testen. Bij iedere aanmelding bekijken we welke IQ-test het meest geschikt is.

Factoren die ondanks een zorgvuldige voorbereiding en testafname toch invloed lijken te hebben op de testuitslag, worden in de rapportage altijd meegenomen, zodat een eerlijk en genuanceerd beeld wordt gegeven.

Ik vermoed dat mijn kind hoogbegaafd is. Hebben jullie ervaring met deze doelgroep?

Ja, Fieke de Leeuw ziet veel meer- en hoogbegaafde kinderen in haar praktijk: ongeveer 70% van de aanmeldingen voor onderzoek betreft kinderen bij wie er (vermoedelijk) sprake is van hoogbegaafdheid. Bovendien is Fieke zelf moeder van twee hoogbegaafde kinderen (geboren 2008 en 2009). De ene zit al vanaf groep 3 op voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs, de andere heeft het lang op regulier onderwijs geprobeerd en zit vanaf groep 7 op voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.  Fieke heeft dus niet alleen beroepsmatig kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid, maar weet ook vanuit haar privésituatie wat het betekent om een hoogbegaafd kind op te voeden. Ze kent de neiging tot onderpresteren, weet dat veel kinderen makkelijk zeggen ‘weet ik niet’ als het moeilijker wordt, en dat andere kinderen juist denken alles al te weten en daardoor fouten maken, dat ze onzeker of faalangstig kunnen zijn. Fieke doet de onderzoeken van hoogbegaafde kinderen zelf, is heel alert op dit soort signalen, en weet hoe hiermee om te gaan. Hier is ons werkmodel hoogbegaafdheid

Hoe kan ik mijn kind het beste voorbereiden op een onderzoek?

In dit document geven we een aantal tips: Voorbereiden op intelligentie onderzoek

Nemen jullie ook intelligentie-tests af bij jongeren en volwassenen?

Ja. Fieke heeft veel ervaring met begeleiding van jongeren en volwassenen en met sterkte-zwakte analyses en intelligentieonderzoek bij volwassenen. Vanaf een leeftijd van 16 jaar gebruiken we de WAIS-IV. Dit is de meest gebruikte intelligentietest voor volwassenen. Kosten zijn € 625,- (pakket M).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven